Výpujční řád

 1. Půjčovna předá zákazníkovi vozidlo ve stavu způsobilém k řádnému užívání, vybavené podle platných předpisů, čisté a s plnou nádrží pohonných hmot. S vozidlem je zákazníkovi předáno:
  • osvědčení o technickém průkazu vozidla
  • doklad o povinném ručení a karta CEBIA (v případě, že vozidlo je chráněno kódem CEBIA) - tyto doklady je zakázáno ponechávat v odstaveném vozidle.
 2. Půjčovna platí zákonné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel.
 3. Vozidlo půjčovny je havarijně pojištěno pro území celé Evropy se spoluúčastí 10 000,- Kč.
  • Při odcizení je spoluúčast ve výši 10 % ceny vozu.
  • Při likvidaci pojistné události zaplatí zákazník celou spoluúčast.
  • Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé následkem řízení motorového vozidla osobou, která nemá předepsané oprávnění k řízení motorového vozidla.
  • Dále se pojistné nevztahuje na škody, které vzniknou při řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Tyto škody hradí zákazník v plné výši.
  • Každá nehoda, poškození nebo krádež vozidla či jeho částí nebo vybavení vozidla musí být neprodleně ohlášena na nejbližší oddělení policie a půjčovně. Při nesplnění této povinnosti bude postih pojišťovny uplatněn proti zákazníkovi.
 4. Zákazník je povinen vrátit vozidlo ve stanovený den a hodinu.
  • Při nedodržení doby vrácení bude půjčovna účtovat následující příplatky:
   • zpoždění 60 - 120 min. 10 % k denní sazbě,
   • zpoždění do 4 hodin 25 % k denní sazbě,
   • zpoždění do 8 hodin 50 % k denní sazbě,
   • zpoždění do 24 hodin 75 % k denní sazbě,
   • zpoždění nad 24 hodin 100 % k denní sazbě.
   • Při překročení doby vrácení o 48 hodin bez udání důvodu bude tato skutečnost oznámena na policii jako neoprávněné užívání cizí věci.
 5. Při předčasném zrušení smlouvy ze strany zákazníka si půjčovna připočítává k ceně za skutečnou dobu půjčení příplatek 20 % z ceny za předem dohodnutou dobu.
  • Zruší-li zákazník předčasně smlouvu u které byl sjednán měsíční paušál, bude mu za každý započatý den účtována denní sazba uvedená ve smlouvě.
 6. Zákazník je p lně odpovědný za škody které způsobí na vozidle. Jedná se zejména o nesprávné zacházení s motorem, převodovkou, stěrači, vnitřní výbavou, příslušenstvím a o přetěžování vozidla.
 7. Zákazník je povinen vrátit vozidlo s plnou nádrží benzínu a ve stejné čistotě v jaké vozidlo převzal. V opačném případě bude zákazníkovi účtována cena dotankovaného benzínu a poplatek 150,- Kč za mytí a čištění vozidla. Je-li vozidlo vybaveno uzamykacím zařízením je zákazník povinen při každém opuštění vozidla mimo běžného zajištění použít tohoto uzamykacího zařízení.
 8. Zákazník je povinen zejména kontrolovat pravidelně stav a teplotu chladící kapaliny, stav motorového oleje, stav brzdové kapaliny a nahuštění pneumatik na předepsaný tlak. Zákazník je povinen používat výhradně výrobcem předepsané druhy pohonných hmot, olejů, maziv, chladicí a brzdové kapaliny.
 9. Drobné závady typu výměna žárovky, pojistky apod. se zákazník pokusí opravit sám. Po přezkoumání nezbytnosti výdajů půjčovna stvrzenky za drobné opravy nebo materiál do celkové částky 500,- Kč proplatí. Při závažnější závadě zákazník ihned vyrozumí půjčovnu.
 10. Škody vzniklé na kolech (průpichy, proražené pneumatiky, deformace ráfků) hradí zákazník.
 11. Zákazník nesmí:
  • umožnit řízení jiné osobě, než té, která je uvedena v půjčovní smlouvě (pokud není ve smlouvě uvedeno jinak),
  • provádět na karoserii, funkčních částech a vybavení vozidla jakékoliv neodborné nebo nedovolené úpravy a zásahy,
  • přetěžovat vozidlo,
  • upravovat exteriér a interiér vozidla (nálepkami, barvou, nápisy, tapetou apod.) - v případě nedodržení tohoto zákazu hradí zákazník náklady na uvedení vozidla do původního stavu,
  • zúčastňovat se s půjčeným vozidlem soutěžních jízd a závodů nebo používat vozidlo ke cvičným jízdám,
  • vybavit vozidlo bez souhlasu půjčovny dalším vlastním vybavením (např. autorádio, anténa, závěsné zařízení, mlhovky apod.),
  • pronajímat vozidlo půjčovny dalším osobám.
 12. Půjčovna má právo:
  • při závažnějším nebo opakovaném porušení půjčovního řádu odstoupit od uzavřené smlouvy o pronájmu vozidla a uplatnit u zákazníka náhradu vzniklých škod, bez povinnosti vrátit zálohu,
  • při úmyslném, nebo zákazníkem zaviněném poškození zničení, ztrátě, nebo odcizení celého vozidla nebo jeho částí vybavení, pokud není kryto pojišťovnou, uplatnit u zákazníka nárok na náhradu způsobené škody,
  • uplatnit u zákazníka nárok na náhradu škody způsobené nepřistavením vozidla k předepsané údržbě,
  • při poškození, nebo nadměrném znečištění vnitřku vozidla, které neodpovídá běžnému použití a provozu, požadovat úhradu nákladů spojených s opravou, čištěním nebo dezinfekcí vozidla,
  • při poškození nebo ztrátě některého z dokladů předaného s vozidlem účtovat náklady na jeho rekonstrukci.
 13. Za vozidlo, včetně dopravních přestupků (špatné parkování, rychlá jízda, atd ...), plně zodpovídá osoba, která podepsala smlouvu o pronájmu vozidla.
 14. Smluvní penále z prodlení činí:
  • 1% z dlužného půjčovného dle uzavřené smlouvy o pronájmu,
  • 1% z dlužných částek stanovených v bodech 3.,4.,5.,6.,7. a 12. půjčovního řádu za každý den prodlení až do zaplacení dlužné částky.
 15. Smluvní penále zrušené rezervace činí:
  • 0% z ceny při zrušení rezervace více jak 6 dní před dnem zápůjčky,
  • 40% z ceny při zrušení rezervace 2-6 dní před dnem zápůjčky,
  • 80% z ceny při zrušení rezervace méně než 2 dny před dnem zápůjčky
 16. Ve vozidlech platí zákaz kouření, při jeho porušení může být účtován poplatek 2.000,- Kč za čištění vozidla.
 17. Nájemce hradí všechny škody, včetně ušlého zisku po dobu opravy vozidla, které vznikly řízením najatého vozu pod vlivem alkoholu, léčiv nebo drog.
 18. Vozidlo je vybaveno GPS lokátorem.

V ceně půjčeného vozidla je zahrnuto

 1. Havarijní pojištění
 2. Pojištění odpovědnosti (povinné ručení)
 3. Dálniční poplatky v ČR a silniční daň
 4. Kilometry uvedené při výpočtu ceny dle ceníku

Co je potřeba pro půjčení vozidla

 • platný občanský průkaz, u cizinců cestovní pas
 • platný řidičský průkaz skupiny B, minimálně 1 rok
 • 3. doklad u právnických osob
 • firma: Živnostenský list, výpis z Obch. rejstříku
 • plná moc
 • složit hotově kauci 5 000,- Kč

Přistavení vozu

Na Okruhu, Jesenice u Prahy

12. min od nemocnice Krč. bus č. 332,335,337,339 (metro Budějovická ), 326 (metro Opatov) 3 min. chůze od zastávky "Jesenice bytovky"
Možnost zaparkování svého vozu. Parkovací závora.
Provozovatel

Antonín Neumann
Na Okruhu 1401
Jesenice u Prahy
252 42
IČO:63070235
DIČ:CZ7508220071
Č.Ú.: 82766359/0800

Objednat!