Rezervace vozidla

 1. Půjčovna předá zákazníkovi vozidlo ve stavu způsobilém k řádnému užívání, vybavené podle platných předpisů, čisté a s plnou nádrží pohonných hmot. S vozidlem je zákazníkovi předáno:
  • osvědčení o technickém průkazu vozidla
  • doklad o povinném ručení a karta CEBIA (v případě, že vozidlo je chráněno kódem CEBIA) - tyto doklady je zakázáno ponechávat v odstaveném vozidle.
 2. Půjčovna platí zákonné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel.
 3. Vozidlo půjčovny je havarijně pojištěno pro území celé Evropy se spoluúčastí 5000,- Kč.
  • Při odcizení je spoluúčast ve výši 5 % ceny vozu.
  • Při likvidaci pojistné události zaplatí zákazník celou spoluúčast.
  • Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé následkem řízení motorového vozidla osobou, která nemá předepsané oprávnění k řízení motorového vozidla.
  • Dále se pojistné nevztahuje na škody, které vzniknou při řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Tyto škody hradí zákazník v plné výši.
  • Každá nehoda, poškození nebo krádež vozidla či jeho částí nebo vybavení vozidla musí být neprodleně ohlášena na nejbližší oddělení policie a půjčovně. Při nesplnění této povinnosti bude postih pojišťovny uplatněn proti zákazníkovi.
 4. Zákazník je povinen vrátit vozidlo ve stanovený den a hodinu.
  • Při nedodržení doby vrácení bude půjčovna účtovat následující příplatky:
   • zpoždění 60 - 120 min. 10 % k denní sazbě,
   • zpoždění do 4 hodin 25 % k denní sazbě,
   • zpoždění do 8 hodin 50 % k denní sazbě,
   • zpoždění do 24 hodin 75 % k denní sazbě,
   • zpoždění nad 24 hodin 100 % k denní sazbě.
   • Při překročení doby vrácení o 48 hodin bez udání důvodu bude tato skutečnost oznámena na policii jako neoprávněné užívání cizí věci.
 5. Při předčasném zrušení smlouvy ze strany zákazníka si půjčovna připočítává k ceně za skutečnou dobu půjčení příplatek 20 % z ceny za předem dohodnutou dobu.
  • Zruší-li zákazník předčasně smlouvu u které byl sjednán měsíční paušál, bude mu za každý započatý den účtována denní sazba uvedená ve smlouvě.
 6. Zákazník je p lně odpovědný za škody které způsobí na vozidle. Jedná se zejména o nesprávné zacházení s motorem, převodovkou, stěrači, vnitřní výbavou, příslušenstvím a o přetěžování vozidla.
 7. Zákazník je povinen vrátit vozidlo s plnou nádrží benzínu a ve stejné čistotě v jaké vozidlo převzal. V opačném případě bude zákazníkovi účtována cena dotankovaného benzínu a poplatek 150,- Kč za mytí a čištění vozidla. Je-li vozidlo vybaveno uzamykacím zařízením je zákazník povinen při každém opuštění vozidla mimo běžného zajištění použít tohoto uzamykacího zařízení.
 8. Zákazník je povinen zejména kontrolovat pravidelně stav a teplotu chladící kapaliny, stav motorového oleje, stav brzdové kapaliny a nahuštění pneumatik na předepsaný tlak. Zákazník je povinen používat výhradně výrobcem předepsané druhy pohonných hmot, olejů, maziv, chladicí a brzdové kapaliny.
 9. Drobné závady typu výměna žárovky, pojistky apod. se zákazník pokusí opravit sám. Po přezkoumání nezbytnosti výdajů půjčovna stvrzenky za drobné opravy nebo materiál do celkové částky 500,- Kč proplatí. Při závažnější závadě zákazník ihned vyrozumí půjčovnu.
 10. Škody vzniklé na kolech (průpichy, proražené pneumatiky, deformace ráfků) hradí zákazník.
 11. Zákazník nesmí:
  • umožnit řízení jiné osobě, než té, která je uvedena v půjčovní smlouvě (pokud není ve smlouvě uvedeno jinak),
  • provádět na karoserii, funkčních částech a vybavení vozidla jakékoliv neodborné nebo nedovolené úpravy a zásahy,
  • přetěžovat vozidlo,
  • upravovat exteriér a interiér vozidla (nálepkami, barvou, nápisy, tapetou apod.) - v případě nedodržení tohoto zákazu hradí zákazník náklady na uvedení vozidla do původního stavu,
  • zúčastňovat se s půjčeným vozidlem soutěžních jízd a závodů nebo používat vozidlo ke cvičným jízdám,
  • vybavit vozidlo bez souhlasu půjčovny dalším vlastním vybavením (např. autorádio, anténa, závěsné zařízení, mlhovky apod.),
  • pronajímat vozidlo půjčovny dalším osobám.
 12. Půjčovna má právo:
  • při závažnějším nebo opakovaném porušení půjčovního řádu odstoupit od uzavřené smlouvy o pronájmu vozidla a uplatnit u zákazníka náhradu vzniklých škod, bez povinnosti vrátit zálohu,
  • při úmyslném, nebo zákazníkem zaviněném poškození zničení, ztrátě, nebo odcizení celého vozidla nebo jeho částí vybavení, pokud není kryto pojišťovnou, uplatnit u zákazníka nárok na náhradu způsobené škody,
  • uplatnit u zákazníka nárok na náhradu škody způsobené nepřistavením vozidla k předepsané údržbě,
  • při poškození, nebo nadměrném znečištění vnitřku vozidla, které neodpovídá běžnému použití a provozu, požadovat úhradu nákladů spojených s opravou, čištěním nebo dezinfekcí vozidla,
  • při poškození nebo ztrátě některého z dokladů předaného s vozidlem účtovat náklady na jeho rekonstrukci.
 13. Za vozidlo plně zodpovídá osoba, která podepsala smlouvu o pronájmu vozidla.
 14. Smluvní penále činí:
  • 1% z dlužného půjčovného dle uzavřené smlouvy o pronájmu,
  • 1% z dlužných částek stanovených v bodech 3.,4.,5.,6.,7. a 12. půjčovního řádu za každý den prodlení až do zaplacení dlužné částky.
 15. Ve vozidlech platí zákaz kouření, při jeho porušení může být účtován poplatek 2.000,- Kč za čištění vozidla.
 16. Nájemce hradí všechny škody, včetně ušlého zisku po dobu opravy vozidla, které vznikly řízením najatého vozu pod vlivem alkoholu, léčiv nebo drog.

V ceně půjčeného vozidla je zahrnuto

 1. Havarijní pojištění
 2. Pojištění odpovědnosti (povinné ručení)
 3. Dálniční poplatky v ČR a silniční daň
 4. Asistenční služby – náhradní vozidlo v případě poruchy nebo havárie (ubytování, odtah)
 5. Kilometry uvedené při výpočtu ceny dle ceníku

Co je potřeba pro půjčení vozidla

 • platný občanský průkaz, u cizinců cestovní pas
 • platný řidičský průkaz skupiny B, minimálně 1 rok
 • 3. doklad
 • firma: Živnostenský list, výpis z Obch. rejstříku
 • plná moc
 • složit hotově kauci 15 000,- Kč

Přistavení vozu

V Roháči I, Jesenice u Prahy

12. min od nemocnice Krč. bus č. 332,335,337,339 (metro Budějovická ), 326 (metro Opatov) 3 min. chůze od zastávky "Jesenice bytovky"
Možnost zaparkování svého vozu. Parkovací závora .Provozovatel

Antonín Neumann
Na Okruhu 1401
Jesenice u Prahy
252 42
IČO:63070235
DIČ:7508220071
Č.Ú.: 82766359/0800

Objednat!